Αναερόβια επεξεργασία οργανικών αποβλήτων

Επεξεργασία οργανικών αποβλήτωνΟ όρος «προστασία του περιβάλλοντος» έχει εισβάλει στην καθημερινότητά μας τις τελευταίες δεκαετίες. Ο πολυχρησιμοποιημένος αυτός όρος δηλώνει ένα σύνολο μέτρων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη, την καταστολή, την αντιμετώπιση και την αναστροφή της ρύπανσης, με άμεσο στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας στα μικρά και μεγαλύτερα οικοσυστήματα. Στη «μάχη» εναντίον της μόλυνσης, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν εξελιγμένες μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων της αστικής αλλά και της βιομηχανικής προέλευσης για τη διαχείριση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι αναμφίβολα υπόθεση και ευθύνη όλων μας. Στην υπηρεσία της, όμως, έχουν στρατευθεί ως ισχυροί σύμμαχοι πολλοί επιστημονικοί κλάδοι για την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών του προβλήματος όπως: η διατήρηση της καθαρότητας του νερού, του αέρα και του εδάφους, ο καθαρισμός των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, η περαιτέρω αξιοποίηση των αποβλήτων και η διατήρηση του φυσικού τοπίου. Βασικός επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την ανάπτυξη μεθόδων αντιρύπανσης είναι ο βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων.

Ως βιολογικός καθαρισμός ορίζεται ο καθαρισμός των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων κατά τον οποίο οι εύκολα αποικοδομήσιμες οργανικές ενώσεις που περιέχονται σε αυτά διασπώνται και αδρανοποιούνται μέσω μικροοργανισμών που τρέφονται από αυτές. Οι σημερινές σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία της προστασίας του περιβάλλοντος προσφέρουν ένα πλήθος μηχανημάτων, μεθόδων και εγκαταστάσεων που εκμεταλλεύονται φυσικοχημικούς ή βιολογικούς μηχανισμούς για την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας.

Μια συνηθισμένη και ευρέως εφαρμοσμένη μέθοδος επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και της παραγόμενης από αυτά ιλύος είναι η αναερόβια επεξεργασία οργανικών αποβλήτων -η επεξεργασία δηλαδή χωρίς την παρουσία οξυγόνου. Τις περισσότερες φορές, αυτή είναι και η πλέον συμφέρουσα μέθοδος σε επίπεδο βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων. Ο βασικός λόγος που την καθιστά συμφέρουσα και προτιμώμενη είναι η υψηλή ανάκτηση της σε επίπεδα ενέργειας μέσω της παραγωγής βιοαερίου και οι περιορισμένες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία της μεθόδου αυτής. Η μέθοδος αυτή έχει μακρά ιστορία και εφαρμόζεται για πολλές δεκαετίες με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των στερεών και της υγρασίας της παραγόμενης ιλύος.

Βασικός στόχος της αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων είναι η μετατροπή της ιλύος σε ένα αβλαβές -για το οικοσύστημα- αφυδατωμένο υλικό με σταθεροποιημένη μορφή, το οποίο μπορεί να εναποτεθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της επεξεργασίας με ασφάλεια στο έδαφος, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό της ποιότητας του εδάφους σε αγροτικές καλλιέργειες χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε άζωτο, φώσφορο και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της αναερόβιας μεθόδου επεξεργασίας αποβλήτων είναι:

α) η περιορισμένη παραγωγή βιολογικής ιλύος

β) η υψηλή αποδοτικότητα της διαδικασίας της επεξεργασίας

γ) το χαμηλό αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται

δ) η μη απαίτηση οξυγόνου

ε) η παραγωγή μεθανίου (καύσιμο), το οποίο και δίνει στη συνέχεια θερμική ή/και ηλεκτρική ενέργεια

στ) οι μικρές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά

ζ) το χαμηλό λειτουργικό κόστος της διαδικασίας

Η μέθοδος, όμως, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματά της, έχει και κάποια μειονεκτήματα, με κυριότερα τα ακόλουθα:

α) το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον εγκλιματισμό της μικροβιακής καλλιέργειας

β) η συγκριτικά πιο αργή διεργασία κατ’ αντιστοιχία με την αερόβια επεξεργασία

γ) η ευαισθησία των συστημάτων στις αυξομειώσεις της οργανικής φόρτισης

δ) ο μικρός ειδικός ρυθμός ανάπτυξης των μεθανογόνων βακτηρίων

ε) η εξάρτηση της όλης διαδικασίας από τη θερμοκρασία και την κατανάλωση ενέργειας

στ) η μεγάλη ευαισθησία των μεθανογόνων μικροοργανισμών σε ένα ευρύ φάσμα τοξικών ενώσεων

ζ) η έντονη δυσοσμία του όλου συστήματος εφόσον περιέχονται θειικά στην εισροή

Pin It